banner
English
Tiếng Việt

Danh sách hội viên

Cập nhật: 19/02/2019
Lượt xem: 54164

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Trình độ

Địa chỉ

Điện thoại

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

 

 

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

 

 

87

88

89

90

91

 

 

92

93

94

95

96

97

98

99

100

 

 

101

102

103

104

105

106

 

 

107

 

 

108

109

110

111

112

113

114

115

 

 

116

117

118

119120121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

 

 

131

132

133

134

135

136

137

138

139140

141

142

143

144

145

146

 

 

147

148

149

150151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

 

VP HỘI THÚ Y

Nguyễn Văn Cảm*

Đào Trọng Đạt*

Đậu Ngọc Hào*

Trương Huy Kính*

Nguyễn Đăng Khải*

Phan Địch Lân*

Trần Thị Mỹ*

Nguyễn  Thị Ngân*

Nguyễn Xuân Phúc*

Dương Công Thuận*

Nguyễn Gia Tuệ*

 

VIỆN THÚ Y

Phùng Quốc Chướng

Nguyễn Quốc Doanh

Nguyễn Đức Dụ*

Trương Văn Dung

Nguyễn Tiến Dũng*

Đào Thị Hảo

Trần Thị Hạnh*

Nguyễn Thị Thu Hằng

Nguyễn Lại Hoàn*

Phạm Sơn Hổ

Hoàng Văn Hoan**

Hồ Thu Hương

Lưu Quỳnh Hương

Nguyễn Thế Hùng*

Nguyễn Thị Khanh*

Nguyễn Viết Không

Lê Lai*

Phạm Sỹ Lăng*

Nguyễn Đình Minh

Vũ Bình Minh*

Phạm Thị Ngọc

Nguyễn Ngọc Nhiên*

Nguyễn Thị Nội*

Cù Hữu Phú

Vương T. Lan Phương*

Dương T.Thanh Phương

Phan Thanh Phượng*

Nguyễn Văn Quang*

Nguyễn Thị Rật*

Phạm Ngọc Tê* ( 157 )

Chu Văn Thanh

Phạm Thị Thanh

Trần Văn Tự*

Nguyễn Thị Thuận*

Đỗ Ngọc Thúy

Nguyễn Thị Bích Thủy

Phạm Tiến Thực*

 

CỤC THÚ Y

Bùi Quang Anh*

Nguyễn Quang Anh

Hồ Đình Chúc*

Bùi Thị Cúc*

Võ Đình Chương

Nguyễn Công Dân

Đỗ Hữu Dũng

Phạm Văn Đông

Nguyễn Đức Hanh

Bùi Thị Việt Hằng

Phạm Thị Thu Hiển

Nguyễn Thị Thu Hồng

Vũ Thị Hường

Chu Đức Huy

Lê Quang Huy

Bùi Quý Huy*

Phạm Trung Kiên

Lê Văn Khoa

Văn Đăng Kỳ

Nguyễn Văn Long

Phạm Thành Long

Phan Quang Minh

Hoàng Văn Năm

Phạm Gia Ninh*

Bùi Thị Việt Nga*

Đặng Như Phả*

Nguyễn Phú Thái

Phùng Thị Thảo

Đàm Xuân Thành

Lê Toàn Thắng

Nguyễn Văn Thông*

Tô Liên Thu

Nguyễn Thu Thủy

Nguyễn Thị Thược

Nguyễn Ngọc Tiến

Nguyễn Văn Tòng*

Nguyến Hoàng Tùng

Tăng Anh Vinh

 

TRUNG TÂM CĐ

Nguyễn Trọng Cường

Đặng Đình Dư*

Mai Thùy Dương

Nguyễn Hoàng Đăng

Hoàng Thị Điệp

 

 

Nguyễn Thị Điệp

Nguyễn Thị Thu Hà*

Vương Trọng Hải*

Tống Hứu Hiến

Đồng Thị Ánh Hồng

Ngô Thị Thu Hương

Trần Thị Tố Liên*

Phương Song Liên*

Nguyễn Khánh Ly

Trần Thị Thu Phương

Phan Thị Tâm

Nguyến Tùng

Nguyễn Thị Trang

Nguyễn Đăng Thọ

Đặng Khánh Vân*

 

 

Đàm Thị Vui

 

TRUNG TÂM KHÁC

Bùi Thị Phương Hòa

Buì Văn Hữu*

Hoàng Khai*

Nguyễn Đức Trang*

Chử Văn Tuất

Đào Hồng Việt*

Cấn Thanh Bằng

Vũ Dũng Minh

 

ĐƠN VỊ KHÁC

Lê Thị Ngọc Diệp*

Nguyễn Văn Định*

Võ Ngân Giang

Hoàng Ân Hà*

Lê Minh Hà*

Trần Đức Hạnh**

Vũ Thị Hồng Hạnh

Hạ Thúy Hạnh

Nguyễn Thị Bích Hoa*

Trần Thu Hiền

Nguyễn Thị Hương**

Nguyễn Thi Huyền

Đào Tú Khanh**

Pham Đức Lộ

Nguyễn Đức Lưu**

 

 

Nguyễn Hữu Mẫn

Lê Ngọc Mỹ*

Lê Văn Năm**

Phạm Bảo Ngọc

Nguyễn Đình Nhung

Đoàn Văn Phúc*

Tạ Ngọc Sính

Nguyễn Như Thanh*

Bạch Quốc Thắng**

Lê Khắc Thận*

Trịnh Thị Thơ Thơ*

Nguyễn Bá Thúy**

Hoàng Bùi Tiến*

Phạm Thị Xuân Vân*

Đỗ Đức Việt*

Nguyễn Hữu Vũ**

 

D. SÁCH BỔ SUNG

Nguyễn Văn Lý

Hoàng Ngọc Thúy*

Nguyễn Văn Tuyên*

Lê Bá Lịch*

Nguyễn Liên Quỳnh

Trần Phương Nhung

Nguyễn Triệu Doanh*

Lê Thị Kim Oanh*

Lê Thu Sương

Vũ Ngọc Quý

Tô Long  Thành

Trần Khâm*

Nguyễn Thị Kim Hoa

Nguyễn Bá Huệ*

Nguyên Thu Hồng*

Trần Thị Liên*

Nguyễn Quang Tiến

Nguyễn Hữu Vinh**

 

 

09-05-1950

01-07-1932

10-10-1949

03-02-1952

04-06-1941

11-01-1939

12-05-1949

18-10-1955

10-05-1937

06-04-1931

19-01-1938

 

 

05-06-1955

24-11-1953

13-07-1043

12-12-1956 20-08 -1950      

13-07-1961

15-11-1954

14-05-1971

17-11-1951

21-09-1954

05-01-1959

03-06-1965

11-12-1976

05-01-1951

27-03   1944

23-05-1958

02-09-1936

12-6-1939

11-05-1957

36-08-1950

27-01-1969

15-06-1950

10-07-1937

09-10-1955

03-05-1955

12-10-1962

22-05-1941

27-12-1939

12-08-1949

10-10-1944

18-04-1955

18-10-1967

22-02-1946

17-02-1942

07-12-1973

04-09-1976

05-01-1956

 

 

25-12-1949

08-05-1981

15-09-1942

05-05-1954

14-12-1982

28-03-1952

22-04-1973

15-10-1961

10-05-1963

30-08-1974

18-11-1973

22-08-1972

14-05-1976

14-11-1983

18-10-1982

02-01-1940

10-12-1977

16-04-1975

10-02-1954

12-01-1976

17-07-1975

18-10-1976

20-03-1952

02-03-1932

22-04-1940

15-10-1945

12-02-1972

21-12-1983

13-12-1960

09-09-1973

31-05-1947

11-10-1966

29-09-1969

03-02-1964

02-11-1973

14-01-1928

12-12-1976

22-7-1974

 

 

19-03-1975

15-06-1944

14-12-1981

30-01-1983

29-06-1988

20-06-1977

20-05-1955

13-03-1940

10-05-1953

25-07-1982

16-12-1981

02-06-1942

20-05-1950

22-11-1976

01-01-1973

03-03-1985

10-07-1972

30-09-1982

12-01-1974

23-02-1943

18-05-1985

 

 

24-06-1959

28-01-1938

10-03-1947

23-12-1945

18-06-1971

28-10-1938

08-10-1986

06-11-1984

 

 

29-12-1953

13-02-1951

04-05-1971

05-12-1933

16-11-1957

18-12-1975

25-01-1976

01-04-1967

19-01-1955

04-08-1974

05-10-1954

10-12-1974

21-11-1944

20-09-1934

07-03-1950

 

 

01-03-1977

05-12-1946

19-05-1951

09-12-1966

02-04-1944

10-12-1932

31-03-1957

08-07-1936

31-03-1957

11-09-1934

04-09-1943

22-8-1962

08-12-1937

08-04-1934

16-02-1944

14-05-1946

 

 

31-07-1964

1933

10-12-1949

22-09-1941

25-06-1974

28-11-1978

05-02-1938

12-08-1956

12-06-1945

21-09-1968

11-04-1959

13-10-1943

29-07-1978

14-07-1930

09-09-1943

25-11-1955

21-10-1974

13-04-1976

 

 

TS.BSTY

Giáo sư

GS.TS.BSTY

BSTY

TS.BSTY

PGS.TS.BSTy

KSkt

TS.BSTY

BSTY

BSTY

BSTY

 

 

PGS.TS.BSTy

TS.BSTY

BSTY

TS.BSTY

TS.BSTY

TS.BSTY

PGS.TS.BSTy

TS.BSTY

TS.BSTY

TS.BSTY

TS.BSTY

ThS.BSTY

ThS.BSTY

ThS.BSTY

TS.BSTY

TSKH.BSTY

BSTY

PGS.TS.BSTY

TS.BSTY

TS.BSTY

TS.BSTY

BSTY

TS.BSTY

PGS.TS.BSTy

TS.BSTY

CNNgoạingữ

GS.TSKH.TY

BSTY

BSTY

TCTY

TS.BSTY

ThS.BSTY

BSTY

TS.BSTY

TS.BSTY

TS.BSTY

KSKT

 

 

TS.BSTY

BSTY

PGS.TS.BSTy

ThS.BSTY

KS.NTTS

TS.BSTYTS

ThS.BSTY

TS.BSTY

BSTY

BSTY

ThS.BSTY

TS,BSTY

ThS.BSTY

BSTY

Dược sỹ

TS.BSTY

BSTY

TS.BSTY

TS.BSTY

ThS,BSTY

ThS.BSTY

TS.BSTY

TS.BSTY

BSTY

BSTY

BSTY

ThS.BSTY

BSTY

ThS.BSTY

CNKT

TS.BSTY

ThS.BSTY

ThS.BSTY

CNKT

ThS.BSTY

BSTY

ThS.BSTY

BSTY

 

 

ThS.BSTY

BSTY

BSTY

ThS.BSTY

BSTY

ThS.BSTY

TS.BSTY

TS.BSTY

BSTY

TCTY

BSTY

TS.BSTY

TS.BSTY

ThS.BSTY

ThS.BSTY

ThS.BSTY

ThS.BSTY

BSTY

ThS.BSTY

BSTY

BSTY

 

 

BSTY

BSTY

BSTY

BSTY

BSTY

BSTY

ThS.BSTY

BSTY

 

 

PGS.TS.BSTy

BSTY

ThS.BSTY

BSTY

TS.BSTY

TS.BSTY

ThS.BSTY

TS.BSTY

BSTY

ThS.BSTY

KSKT.BSTY

ThS.BSTY

BSTY

GS.TS.BSTY

TS.BSTY

 

 

ThS.BSTY

TS.BSTY

PGS.TS.BSTY

ThS,BSTY

TS.BSTY

TS.BSTY

TS.BSTY

GS.TS.BSTy

TS.BSTY

GS.TS.BSTY

PGS.TS.BSTy

BSTY

BSTY

PGS.TS.BSTy

TS.BSTY

TS.BSTY

 

 

TS

BSTY

BSTY

KSCN

BSTY

Cán bộ

BSTY

ThS.BSTY

Đ tử Viên thông

P. Phòng HCQT

PGS.TS.BSTY

BSTY

Kế toán Hội TY

PGS.TS.BSTY

TS.BSTY

TS.BSTY

KS tin học

Ths.BSTY

 

 

Trại Cá, Trương Định, HBT, HN

19/37 Đông Các,Đ.Đa, HN  04.38513950

Sô17,ngõ 19, phố Đông Tác,Kim liên,Đống Đa, HN

67 Đường Giải phóng,HBT, HN

5/10/78 Đường Giải Phóng, Đống Đa,HN

Tập thể Viện Thú y   04.38691436

Tổ 35 Trung Hòa, Cầu Giấy, HN

123 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai,T.Xuân, HN

15/256 Lê Thanh Nghị,HBT,HN

Số 3, ngách 180A/3 Nguyễn Lương Bằng

Số 6 Thợ Nhuộm, Cửa Nam, HK,HN  04.38250149

 

 

86 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội.

Ngõ 74 Đường Trường Chinh,Đ.Đa, Hà Nội 

Số76 Trường Chinh, Đ.Đa Hà Nội

32, ngõ 377, Đg Giải Phóng,Phương Liệt,T.Xuân,HN

Viện Thú y

Viện Thú y

3207A, 34T, Hoàng Đạo Thúy, HN hanabis54@yahoo,com

Việt Yên, Bắc Giang

Ngõ 74 Đường Trường Chinh, Đ.Đa, H.Nội 04.38690273

11, ngách 74/3 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội

705 tổ 17 Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội

Ngõ 74, Trường Chinh

Bộ môn VSGS, Viện Thú y

45A Ngõ173 Tam Trinh, Hoàng Mai,HN 04.36330728

B64- BT 1A, Mỹ Đình 2, Từ Liêm,HN. 04.37871482

Mễ Trì Từ Liêm Hà nội

313 D5, Giảng Võ, Ba Đình, HN 04.38350693

49/195 Phố Minh Khai, HBT, HN  04.38625731

17,Phố Giác, Ngô Sỹ Liên,Văn Miếu,Đống đa,HN

Số1,ngách 78/20 Giải Phóng,P.Mai,Đống Đa, Hà Nội

Trương Định, Hoàng Mai

15 ngach73/80 Nguyễn Lương Bằng,Đ.Đa,HN 04.35330092

21 Ngô Thì Nhậm, HBT, HN

24,ngõ 201, Đường Cầu Giấy,HN

32, ngõ 377, Đg Giải Phóng,Phương Liệt,T.Xuân,HN

Nghĩa Tân,Cầu Giấy, HN

D2C Phòng 301 Phương mai, Đ.Đa,HN 04.38523923

3, ngách 74/6, Trường Chinh, Đ.Đa, HN 04.38691014

25A,ngõ 74 Trường Chinh,Đống Đa, HN  0438689180

307, T4, Ngách 2,Ngõ 74 Trường Chinh,HN

Tập thể cơ quan Viện KHNN Việt Nam

Cầu Diễn,Từ Liêm, Hà Nội

Số 20 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, HN  04.62811710

Số 33 ,Phố chợ Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội

Số 6, 66 Ngõ Hòa Bình 7, Minh Khai,HBT, HN

Nguyễn Trãi, Thanh Xuân,HN

P.402,E9,Phương Mai,Đống Đa,HN  04.38525826

 

 

Số 2,Ngõ 79B Lương Khánh Thiện, Tg.Mai,H.Mai,HN

Liên Hà,Đông Anh, Hà Nội. anh.dah@gmail.com

8/15B, Đô thị Trung Yên, Q.Cầu Giấy,HN 

305,Nhà D5, TT Trung Tự, Đống Đa, HN

P.Định Công, Hoàng Mai, HN

Số 9 ngõ 1V Trần Quang Diệu ,Đ.Đa, Hà Nội

P.1406,Nhà A2,Chung cư 229,Phố Vọng,HBT,HN 38686030

Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Nghĩa Hưng , Nam Định

Chung cư A5, Đại Kim, HN

49B, tổ 18, ngách 100/27, Sài Đồng, Long Biên,HN

29D2, Đại Kim, Hoàng mai,HN

33, ngách 69A/72 Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Txuân,HN

2/14 đường D, Ngô Xuân Quảng, T.Quỳ, Gia Lâm, HN

Phong Quản ly thuốc, Cục Thú y

54B ngách172/45 Đường Âu Cơ,Tây Hồ, HN

Long Biên, Hà Nội

10B ngách 281/58/9 Trương Định, Hà Nội.

H17, ngõ 28,Đường Xuân La, Tây hồ, HN

14 Hoàng Diệu, Hà Đông, Hà Nội.

404,A2, Nghĩa Đô. Cầu Giấy, HN

Số1, 558/8, Nguyến Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

11, ngõ204,ngách 41,Lê Thanh Nghị,HBT,HN

16,tổ17, Phường Thạch Bàn, Q.Long Biên,HN

521/31/34 Trương Định,Tương Mai,Hoàng Mai, HN

17 ng.117/23 Nguyễn Sơn,Gia Thụy,L.B,HN 04.62949188

Tân Yên, Bắc Giang

Thọ Xuân, Thanh Hóa

32/649 đương Thiên Lôi, Hải Phòng

Cẩm Phả, Quảng Ninh

Ngõ 74 Đường Trường Chinh,Đ.Đa, Hà Nội 04.38690273

Trường Chinh Đống Đa, HN

15/256 Lê Thanh Nghị,HBT, HN   04.38695460

Phòng 10, A3 Tập thể Cục Thú y, P.Mai,Đ. Đa.HN

P.303-D4-Phương Mai,Đống Đa, HN

28 ngõ 61 Phố Khương Trung, T.X,HN  04.38533047

Gia Lâm, Hà Nội

Phòng Quản lý thuốc, Cục Thú y

 

 

TT Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh

19B ngách 45, ngõ194 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

16, ngõ 74/8 Trường Chinh, Hà Nội

Nhân Chính, Thanh Xuân, HN

21A,ngõ 219/97/5 Đình Công Thượng,, Hoàng Mai

14, Hoàng Diệu, Nguyễn Trãi,Q. Hà Đông, HN

Số 5, A15, Đầm Trấu, HBT, HN

Số3, ngách.293/12 ngõ 319,Tam Trinh Hoàng mai, HN

14, ngách 74/8 Trường Chinh,Đống Đa,HN

16B, ngõ Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang

50, tổ 39, P.Yên Hòa, Cầu Giấy, HN

72 ngách 16/1 Huỳnh Thúc Kháng ,Đ.Đa, HN                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Số 2,ngách 102,ngõ192,Lê Trọng Tấn,Thanh.Xuân,HN

D4 P.303,TT Phương Mai,Đ.Đa,HN 04.38689434

411-CT 9, Định Công, T. Xuân, HN

43/40 Phương Liệt,Thanh Xuân, HN

29-Tô Vĩnh Diện,Thanh Xuân, HN

Nam Dư, Hoàng Mai, HN

Linh Đàm,,HN

11,T6 Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra)37430058

Hương Mạc, Từ Sơn, Bắc Ninh

 

 

Ngõ Quynh, Thanh Nhàn, HBT, HN. 04.38687041

88,ngách 2, Thái Thịnh1, Đ.Đa,HN.04.38536387

27 ngõ 148, Đường Ngọc Hồi, Th.Trì,HN 04.36872638

208 Nguyễn Ngọc Nại, T.X, HN -37737281

Van Phúc, Thanh Trì, Hà Nội

15, ngõ 58 Phố Giảng Võ, Đống Đa, HN  04.37366904

. Phú Kim, Thạch Thất, Hà Nội

P.Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội

                           

 

Trường ĐHNN Hà Nội

616 No 4A Bán đảo Linh Đàm. 04.36418235

“Sáng  Kiến cúm gia cầm và Đại dịch” Abt,giang@abtvn.com

21 Ngô Thì Nhậm, HBT, HN

Hà Nội, ha@afapvn.org

Tổng giám đốc Cty CP thuốc Thú y Marphavet

Vụ Hợp Tác Quốc Tế, Bộ NN & PTNT, Ba Đình,Hà Nội

16 Thụy khuê,Tây hồ,HN.Hanhht.tcch@mard.gov,vn

2 ngõ 30 Tạ Quang Bửu, HN.bichhoa.thuy@gmail.com

H.VET, BT16,Khu ĐT VĩnhHoàng,P.HVThụ,H.Mai,HN

Khu CN Hà Bình Phương,Xã Văn Bình,Thường Tín, HN

HANVET, Lang Thượng, Đ Đa, HN  04.38687201

Số 11, ngõ 74, Đường Trường Chinh,HN

1904, 24T2, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, 0462811352

HANVET- A2 TT18 Khu Đô thịVăn Quán,Hà Đông, HN

 

HANVET, Xã Sài Sơn,H.Quốc Oai, Hà Nội

121 ngõ192 Lê Trọng Tấn, Định Công, Hoàng Mai,HN

Lô 4,B8,khu đô thị mới,Định Công,Hoàng Mai,HN

72 Minh Khai-HBT,HN

13/9 Lương Đình Của,Đống Đa,HN

Ngõ 91,Nguyễn An Ninh,P6dãy P8.Tương Mai,Hoàng Mai

19, ngách 135/10,Phố Phương Mai,Đống Đa,HN

Số 12, Phố Đông Tác, Đống Đa, Hà nội. 04.38525449

Thang.bachquoc@phuthaigroup.com8,ngõ133,Thái Hà,Đ.Đa

 60 ngõ 74 Phố Thành Công,Ba Đình, HN 04.8353641

 20/191 Minh Khai, HBT, HN

CTy CP Thú y Xanh Việt Nam. 186 Trường Chinh

Hanvet- Số1, ngõ 102/7 TôVĩnh Diện,Kh.Trung,Th.X,HN

 

 

24, Đường S, ĐHNN Hà Nội . 04.38769869  Nhà giáo ưu tú                         

 

 

 

Số 4/37/119, ngõ Thổ Quan, Đ.Đa,HN

Giám đốc Cty HANVET 88 Trường Chinh, Hà Nội.

 

 

15 ngõ 109 Hoàng Ngân, Nhân Chính,TX,HN

312 A6 Trần Huy Liệu, Giảng Võ, Ba Đình, HN

Số 3 ngách 10/1 Bích Câu- Quốc Tử Giám, Đống Đa,HN

Ngách 3, ngõ 74, Đường Trường Chinh, Đống Đa Hà nội

Khánh Hà- Hoàng Xá- Thường Tín- Hà Nội

Tập thể Kho 708, Liên Ninh, Thanh trì, Hà Nội

43 C ngõ 139 Tam Trinh-Hoàng Mai,HN

Số 7, Tuệ Tĩnh,HBT,HN

Đ tử Viên thông

Viện Thú y

Giám đốc TT Chẩn doán. thanhtl@fpt.com

21/19/120 Trần Cung,Từ Liêm HN,trankham13@gmail.com

Số 11, Ngõ 122/34/22 Vĩnh Tuy .HBT-HN

27,ngõ 102,ngách 33, Trường Chinh,Đ Đa, Hà Nội

                     - nt –

22 ngõ175 Xuân Thủy Cầu Giấy -Tranlien_virus@yahoo.com

Số 4/3 Lê Lợi ,Sơn Tây, Hà Nội

Tô 31,P.Đại Kim,Hoàng Mai, Hà Nội

 

 

0912110814

0903449993

0904217268

0945701497

0906286808

0944395500

0903280312

0986920956

0912289439

01649471632

01292210958

 

 

0914058127

0974092083

04.38694676

0983233666

0913539288

0977270299

0912046076

0909518668

0947790222

04.38694845

0913564249

0125188987

0914649774

0914591832

0906166498

0913082035

0904844672

0943089178

0985382137

0987891950

0902293936

01686966189

04.39433342

0912084767

04.36285559

04.38686243

0904214215

04.39962814

0936745303

04.38687147

0989631266

0984873487

0975623109

0438515023

0912643236

01697579889

0946259669

 

 

0913216881

01669225277

0903464838

0912277683

0914473761

0913234043

0913022039

0913073369

0972206471

0904907687

0912563551

01664728234

0904205282

0948666619

0913355340

0904109744

0983290977

0912632669

0912315296

0903239918

0936358988

0946004369

0912258424

01686966989

04.38641737

01293719569

0983720212

0914866765

0903236530

0913080739

0943362168

0982061012

0912461552

0912266764

0912563551

0982533047

0913008876

0904893366

 

 

0988469155

0906167940

01696217877

0983830183

01685534079

0912891389

0936936888

01665704870

0904109993

0982869925

0934485646

0973802227

0912067838

01684431153

0982285546

0943040239

0912525012

0942945252

0915678490

0979030942

0979275304

 

 

0912486644

01234391172

0913503839

04.36410144

0934350917

0169451891

01227233115

0973660673

 

 

0913321670

0973558196

0912523868

04.39433342

0915341926

0979899172

0913178250

0903263039

0913060491

0909405588

0913210744

0913367270

0913315617

0912138594

0913215711

 

 

0914590009

0983565100

0913212822

0904185468

0983016953

0436623005

0912095049

0989127451

0913233703

0983668894

0913216884

0913217639

0946647384

01669788522 

0912067838

0913234690

 

 

0913030090

0922263862

0983439618

0913564206

01234114668

0915655721

01659269698

0912881098

0912323508

01689991968

0912022714

01232461069

0904460487

04.38524860

        - nt –

0989057749

0915179966

0912096938

             

           

 

 

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

Ng.uyễn T.Kim oanh

Nguyễn Thị Nhu*

Trần Thị Hoan*

Hoàng Đạo Phấn*

Lưu Văn Thỏa*

Phạm T.Thanh Bình**

Lê Thị Huệ

Phan Văn Khánh*

Đặng Tất Nhiễm*

Trương Quốc Khánh*

13-09-1968

05-09-1956

04-02-1954

22-06-1945

03-05-1940

01-12-1973

28-09-1973

10-02-1948

27-12-1943

02-09-1948

TS.BSTY

KSKT

BSTY

PGS.TS.BSTY

BSTY

ThS.BSTY

ThS. BSTY

TCKT

BSTY

CNKT

86 ngõ 199 Hồ Đắc Di,Nam Đồng,Đ.Đa, Hà Nội

Sô 5, ngõ 164, Nguyễn Ngọc Nai,Thanh Xuân

71/20 P.Khương Trung,Thanh Xuân, Hà Nội

6/8 Ngõ Quỳnh,P.Thanh Nhàn, HBT, Ha nội

Hưng Đạo, Tiên Lữ, Hưng Yên 0321882549

Số 7, ngõ 46 Đội Cấn HN .binh96@gmail.com

Số 10,ngách 130/25 Đốc ngữ Ba Đình Ha Nội

29 ngõ 78 Đường Giải Phóng,Đống Đa HN

21 ngõ 1, Lĩnh Nam,Hoàng Mai

Số7 ngõ 78, Đường Giải Phóng, Hà nội.

0989968165

01636877460

0987566583

0912336780

01644502991

0913219469

0912177264

0934257406

0917889838

0979891948


Các bài giới thiệu khác:
k-sMaB5ltYI video2444
Làm đệm lót sinh thái chuồng trong chăn nuôi gà
Chọn liên kết website
Đăng ký nhận tin
Đăng ký
Bản quyền website thuộc về HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI. bảo lưu mọi quyền lợi.
Đang online: 3
|
Tổng số truy cập: 10.870.586
HỘI THÚ Y VIỆT NAM
Địa chỉ: 86 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3869 1082  - Email: vva.hty@gmail.com - Website: hoithuyvietnam.org.vn
 
 
CHIA SẺ MẠNG XÃ HỘI
Thiết kế website SEO - Tất Thành